Formål

Arkivplanen skal være et arbeidsdokument som bidrar til at NTNU kvalitetssikrer og ivaretar sitt arkivansvar i henhold til arkivloven med forskrifter. Samtidig skal arkivplanen fungere som en oversikt over arkivets plassering og oppbygging.

Arkivloven ( Lov av 04.12.1992 nr. 126 om arkiv) gir overordnede og grunnleggende bestemmelser om arkiv i offentlig forvaltning. Ifølge arkivloven § 6 plikter alle offentlige organer å ha et arkiv.

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivforskriften (forskrift av 11.12.1998 nr. 1193 om offentlige arkiver) er et omfattende dokument. Forskriften gir både overordnende bestemmelser om arkivorganisasjon og arkivlokaler og mer detaljerte bestemmelser om arkivsystemer og -rutiner. Ifølge arkivforskriften § 2-2 er alle offentlige organ pålagt å ha en arkivplan.

"Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

NTNUs arkivplan følger i all hovedsak mal for arkivplan i offentlige organer utarbeidet av Riksarkivaren.