Utskriftsvennlig versjon

Historisk oversikt avdelinger/fakulteter/vitenskapsmuseet

NTH 1910-1995

1910
Arkitektavdelingen
Bergavdelingen
Bygningsingeniøravdelingen
Elektroteknisk avdeling
Kjemiavdelingen
Maskinavdelingen
Almenavdelingen

1973
Skipsteknisk avdeling (utskilt fra Maskinavdelingen)

1984
Avdeling for økonomiske og administrative fag
Avdeling for fysikk og matematikk
Avdeling for elektroteknikk og datateknikk
Marinteknisk avdeling

Almenavdelingen delt i Avdeling for økonomiske og administrative fag og Avdeling for fysikk og matematikk i 1984. Skipsteknisk avdeling skifter navn til Marinteknisk avdeling. Avdeling for elektroteknikk og datateknikk skiftet navn til Avdeling for elektro- og datateknikk i 1986.

1992
Fakultet for arkitektur
Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag
Fakultet for bygningsingeniørfag
Fakultet for elektro- og datateknikk
Fakultet for fysikk og matematikk
Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi
Fakultet for marin teknikk
Fakultet for maskinteknikk
Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap (Fusjonert med Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved opprettelsen NTNU i 1996)

NLHT 1922-1984

1963
Avdeling for realfag
Avdeling for filologiske fag
Avdeling for samfunnsfag

AVH 1984-1995

1984
Det historisk filosofiske fakultet
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Fusjonert med Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap ved opprettelsen av NTNU i 1996)

Vitenskapsmuseet

1760
Museet etablert som som del av Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskap (DKNVS)

1926
DKNVS delt - Vitenskapsselskapet og museet. Museet egen administrasjon i 1960

1984
Museet gikk fra fra stiftelse til å bli en del av Universitetet i Trondheim (UNiT)

1992
Fakultet for arkeologi og kunsthistorie
Fakultet for naturhistorie

Ved overgang til NTNU, mistet Vitenskapsmusset sine fakulteter

Medisin

1974
Avdeling for medisin
Underlagt Interrimstyret

1984
Det medisinske fakultet
Egen enhet direkte under Universistetets styre, som NTH, AVH og Vitenskapsmuseet

NTNU

1996
Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst
Fakultet for marin teknikk
Det medisinske fakultet
Fakultet for samfunnskunnskap og teknologiledelse
Historisk-filosofisk fakultet
Fakultet for bygg- og miljøteknikk
Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon
Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk
Fakultet for geofag og petroleumsteknologi
Fakultet for kjemi og biologi
Fakultet for maskinteknikk

2002
HF - Historisk-filosofisk fakultet
SVT - Fakultet for samfunnskunnskap og teknologiledelse
AB – Fakultet for arkitektur og billedkunst
IME – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk
IVT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologoi
NT – Fakultet for naturvitenskap og teknologiledelse
DMF – Det medisinske fakultet

2010
HF - Det humanistiske fakultet (kun navneendring)

2013
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).
Fusjon Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge (RBUP) ved NTNU, og Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning AS

Det humanistiske fakultet endrer instituttstrukturen. Tre nye institutt opprettet. Institutt for språk– og kommunikasjonsstudier, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og Institutt for moderne fremmedspråk slått sammen til ett institutt; Institutt for språk og litteratur. Institutt for arkeologi og religionsvitenskap delt opp. Arkeologi slått sammen med Institutt for historie og klassiske fag. Nytt institutt med navn Institutt for historiske studier. Religionsvitenskap slått sammen med Filosofisk institutt. Nytt institutt med navn Institutt for filosofi og religionsvitenskap. Institutt for kunst- og medievitenskap, Institutt for musikk og Institutt for tverrfaglige kulturstudier videreført.

2014
Institutt for bevegelsesvitenskap ble overført fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse til Det medisinske fakultet med virkning fra 1. januar 2014.

2015
Med bakgrunn i SAKS-prosessen (samarbeid, arbeidsfordeling, konsentrasjon, sammenslåing) vedtar NTNUs styre 28. januar følgende: Styret ønsker at NTNU fusjonerer med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fusjonsprosess igangsettes.

Ved kongelig resolusjon 19. juni ble det bestemt at NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik fra 1. januar 2016 skal organiseres som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

2016
1. januar slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet, men internt i nye NTNU forstetter arbeidet med å reorganisere felles virksomhet.

1. januar opphørte Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. Nytt institutt etablert fra same dato under navnet Institutt for pedagogikk og livslang læring.

14. april 2016 vedtok NTNUs styre nye fakultetsnavn.

6. oktober 2016 besluttet rektor nye instituttnavn.

18. oktober 2016 besluttet rektor nye navn på avdelinger i fellesadministrasjonen.

2017
Fra 1. august 2017 blir Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer slått sammen til ett institutt - Institutt for klinisk og molekylær medisin.

2018
Fra 1. januar 2018 ble Artsdatabanken skilt ut fra NTNU som et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.
Fra samme tidspunkt ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT A/S slått sammen til et nytt tjenesteorgan.
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Matematikksenteret, og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Skrivesenteret, ble fra 1. januar tilknyttet Institutt for lærerutdanning. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ble fra 1. januar tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Laster...